...
تیتر خبرها
کد خبر: 66282
نگاهی به وضعیت کودکان کار ایران

مردانِ آهنین...

کودکان کار هم از مردم شهر جدا مانده و گسسته هستند و هم، هر‌روز درست جلوی چشمان‌شان حضور دارند؛ کار می‌کنند تا گاهی کمک‌خرج خانواده باشند یا حتی هزینه اعتیاد والدین‌شان را پرداخت کنند؛ گاهی مورد آماج خشونت قرار می‌گیرند و گاهی هم در‌معرض نگاه‌های ترحم‌آمیز شهروندان شانه‌هایشان خم می‌شود. به‌گزارش ایسنا؛ ۲۲ خرداد‌ماه یا ۱۲ جون روز جهانی مبارزه با کار کودک است. روزی که تلاش می‌کند این نکته را بر‌اساس ماده ۳۲ پیمان جهانی حقوق کودک یادآور شود که کودکان باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت‌شان را تهدید می‌کند حمایت