...
دانلود صفحه
تیتر خبرها
جارچیتئاتر ملی و ایرانی، نیازمند حمایت استکافکا با من سخن بگوچه‌کسانی از ورود سرمایه‌های تازه به هنر می‌ترسند؟ 
«زخم» و «ماتادور»
مری هارون
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  شماره 1658