...

صاحب امتياز و مديرمسئول : علی‌اکبر بهبهانى (مديرعامل تعاونى مطبوعات كشور)

قائم مقام مديرمسئول و سردبیر: سروناز بهبهانى

دبیر تحریریه: مصطفی رفعت

سرپرست امور نمایندگی‌‌ها: طاهره میربراتی