...

صاحب امتياز و مديرمسئول : علی‌اکبر بهبهانى (مديرعامل تعاونى مطبوعات كشور)
قائم مقام مديرمسئول و سردبیر: سروناز بهبهانى
سرپرست امور نمایندگی‌‌ها: طاهره میربراتی
دبیر تحریریه: شیما هاشمی